Ota yhteyt­tä

Futu­re Out­look Oy

Y-tun­nus: 2946236–4
info@futureoutlook.fi
+358500498127
 
Futu­re Out­look Oy on vuon­na 2018 perus­tet­tu tule­vai­suus­työ­hön eri­kois­tu­nut yri­tys. Taus­tal­ta löy­tyy tule­vai­suu­den tut­ki­muk­sen ja enna­koin­nin asian­tun­ti­juut­ta ja ver­kos­to­ja. Tavoit­tee­na on luo­da tule­vai­suus­tie­dos­ta kon­kreet­tis­ta hyö­tyä ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää.

Inno­vaa­tio­ra­hoi­tuk­sen aamu­kah­vit 12.2.2019 klo 8.00–9.30

Koh­tee­na Lah­den alu­een pie­net pk-yri­tyk­set
Paik­ka­na Lah­den tie­de­puis­to, Nie­men­ka­tu 73
  • Pk-yri­tys­ten ylei­sim­mät rahoi­tus­muo­dot
  • Inno­vaa­tio­se­te­lit osa­na rahoi­tus­per­het­tä
  • Inno­vaa­tio­se­te­lien mah­dol­li­suuk­sia
  • Futu­re Out­look Oy inno­vaa­tio­se­te­lien toteut­ta­ja­na
Ilmoit­tau­du ao. lomak­keel­le tai suo­raan osoit­tee­seen info@futureoutlook.fi

Lähe­tä meil­le vies­tiä