Ota yhteyt­tä

Futu­re Out­look Oy

Y-tun­nus: 2946236–4
info@futureoutlook.fi
 
Futu­re Out­look Oy on vuon­na 2018 perus­tet­tu kor­kea­kou­lu­läh­töi­nen spi­noff-yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut avoi­meen dataan perus­tu­van tule­vai­suus­tiedon hyö­dyn­tä­mi­seen. Taus­tal­ta löy­tyy tule­vai­suu­den tut­ki­muk­sen ja enna­koin­nin asian­tun­ti­juut­ta ja ver­kos­to­ja. Tavoit­tee­na on luo­da yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le tule­vai­suus­tie­dos­ta kon­kreet­tis­ta hyö­tyä ja teh­dä sii­tä hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää.

UUTI­SIA

10.1.2019
Busi­ness Fin­land hyväk­syi Futu­re Out­look Oy:n inno­vaa­tio­se­te­lien pal­ve­lu­tuot­ta­jak­si. 
 
1.3.2019
Futu­re Out­look Oy ava­si Kan­sal­li­se­na tule­vai­suus­päi­vä­nä tren­di­kar­tan mak­sut­to­maan käyt­töön. Yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot voi­vat käyt­tää sitä toi­min­tan­sa kehit­tä­mi­ses­sä. Pal­ve­luun joh­ta­va link­ki on haet­ta­vis­sa yri­tyk­sen net­ti­si­vul­ta.

Lähe­tä vies­ti.