Tren­di­kart­ta käyt­töön

Tar­vi­taan­ko orga­ni­saa­tios­san­ne uusia näke­myk­siä?

Tren­di­kart­ta on help­po­käyt­töi­nen, mie­len­kiin­toi­nen ja visu­aa­li­ses­ti kor­kea­ta­soi­nen työ­ka­lu.

Kar­tas­sa on kuvat­tu yli 100 kes­keis­tä tren­diä, jot­ka muut­ta­vat toi­min­taym­pä­ris­töä.

Kart­ta voi­daan rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tiol­le ja se voi paran­taa työ­nan­ta­ja­ku­vaa ja mai­net­ta.

Tren­di­kart­taa on kehi­tet­ty yhteis­työs­sä Hämeen kaup­pa­ka­ma­rin, Lah­den ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lun kans­sa. Sitä voi­daan hyö­dyn­tää mm. tule­vai­suu­den osaa­jien rek­ry­toin­nis­sa, hen­ki­lös­tön kehit­tä­mis­kes­kus­te­luis­sa, uusien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­ses­sä, rahoi­tus­ha­ke­mus­ten teke­mi­ses­sä, stra­te­gian laa­ti­mi­ses­sa sekä jokai­sen työn­te­ki­jän oman työn kehit­tä­mi­ses­sä.

Tren­di­tie­tout­ta voi­daan lisä­tä val­men­nuk­sil­la ja luen­noil­la. Kart­ta sopii myös oppi­mi­sen tuek­si kor­kea­kou­lui­hin, amma­til­li­siin oppi­lai­tok­siin ja lukioi­hin.

Kart­ta on vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä mis­sä ja mil­loin tahan­sa. Se toi­mii Trel­lo-alus­tan ansios­ta lai­te­riip­pu­mat­to­mas­ti kai­kis­sa Inter­ne­tiin lii­te­tyis­sä kan­net­ta­vis­sa, table­teis­sa ja puhe­li­mis­sa.

Pyy­dä lisä­tie­to­ja.

Hae täs­tä säh­kö­pos­tii­si link­ki mak­sut­to­maan tren­di­kart­taan.