Tren­di­kart­ta työ­ka­luk­si

Tar­vi­taan­ko orga­ni­saa­tios­san­ne uusia näke­myk­siä?

Meil­lä on tähän help­po­käyt­töi­nen ja mie­len­kiin­toi­nen työ­ka­lu. Tar­joam­me visu­aa­li­ses­ti ja sisäl­löl­li­ses­ti kor­kea­ta­sois­ta tren­di­kart­taa kehit­tä­mis­työn­ne yti­meen.

Kar­tas­sa on kuvat­tu yli 100 kes­keis­tä tren­diä, jot­ka tule­vat vai­kut­ta­maan asiak­kai­den tar­pei­siin ja orga­ni­saa­tioi­den toi­min­taan.

Kart­ta voi­daan mak­sul­li­se­na pal­ve­lu­na rää­tä­löi­dä orga­ni­saa­tio­koh­tai­ses­ti. Tule­vai­suus­tie­don hyö­dyn­tä­mi­nen paran­taa yri­tyk­sen työ­nan­ta­ja­ku­vaa ja mai­net­ta enna­koi­va­na ja vas­tuul­li­se­na toi­mi­ja­na.

Tren­di­kart­taa on kehi­tet­ty yhteis­työs­sä Hämeen kaup­pa­ka­ma­rin, Lah­den ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lun kans­sa. Sitä voi­daan hyö­dyn­tää mm. tule­vai­suu­den osaa­jien rek­ry­toin­nis­sa, hen­ki­lös­tön kehit­tä­mis­kes­kus­te­luis­sa, uusien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­ses­sä, rahoi­tus­ha­ke­mus­ten teke­mi­ses­sä, stra­te­gian laa­ti­mi­ses­sa sekä jokai­sen työn­te­ki­jän oman työn kehit­tä­mi­ses­sä.

Tren­di­tie­tout­ta voi­daan lisä­tä lyhyil­lä val­men­nuk­sil­la ja luen­noil­la. Kart­ta sopii myös oppi­mi­sen tuek­si kor­kea­kou­lui­hin, amma­til­li­siin oppi­lai­tok­siin ja lukioi­hin.

Kart­ta on vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä mis­sä ja mil­loin tahan­sa. Se toi­mii Trel­lo-alus­tan ansios­ta lai­te­riip­pu­mat­to­mas­ti kai­kis­sa Inter­ne­tiin lii­te­tyis­sä kan­net­ta­vis­sa, table­teis­sa ja puhelimissa.j

Kart­taan tulee auto­maat­ti­ses­ti päi­vi­tyk­siä toi­mit­ta­jan tahol­ta. Orga­ni­saa­tio voi eril­li­sel­lä sopi­muk­sel­la ottaa itse vas­tuu­ta käyt­tä­jä­kun­nan rajaa­mi­ses­ta ja kar­tan muok­kaa­mi­ses­ta oman näköi­sek­si.

Pyy­dä lisä­tie­to­ja tai sovi hen­ki­lö­koh­tai­nen tapaa­mi­nen.

Hae täs­tä säh­kö­pos­tii­si link­ki mak­sut­to­maan tren­di­kart­taan.