Tren­di­kart­ta teho­käyt­töön

Tuom­me orga­ni­saa­tioi­hin tule­vai­suus­läh­töi­sen tavan kehit­tää arjen työ­tä

Haluai­sit­te­ko käyn­nis­tää orga­ni­saa­tios­san­ne kes­kus­te­lun tule­vai­suu­des­ta tai stra­te­gi­ses­ta suun­nas­ta? Etsit­te­kö sii­hen help­po­käyt­töis­tä työ­ka­lua?

Olem­me kehit­tä­neet tren­di­kar­tan, jos­sa on kuvat­tu noin 100 kes­kei­sin­tä tren­diä. Niil­lä on kes­kei­nen vai­ku­tus orga­ni­saa­tion­ne tule­vai­suu­teen ja toi­min­taan.

Tren­di­kar­tan käyt­tö on osa enna­koi­vaa lii­ke­toi­min­taa. Se kan­nat­taa yhdis­tää orga­ni­saa­tios­sa stra­te­gian laa­ti­mi­seen, stra­te­gian jal­kaut­ta­mi­seen tai uusien tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen.

Kart­ta rää­tä­löi­dään orga­ni­saa­tio­koh­tai­sek­si. Tren­dien sisäl­tö­jen omak­su­mis­ta voi­daan tehos­taa val­men­nuk­sil­la ja ins­pi­roi­vil­la esiin­ty­mi­sil­lä. Kart­ta on vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä koko hen­ki­lös­töl­lä mis­sä ja mil­loin tahan­sa. Tren­di­kart­ta sopii myös oppi­mi­sen tuek­si  kor­kea­kou­lui­hin, amma­til­li­siin oppi­lai­tok­siin ja lukioi­hin.

Kart­ta toi­mii Trel­lo-alus­tan ansios­ta lai­te­riip­pu­mat­to­mas­ti kai­kis­sa Inter­ne­tiin lii­te­tyis­sä kan­net­ta­vis­sa, table­teis­sa ja puhe­li­mis­sa.

Kart­taan tulee auto­maat­ti­ses­ti toi­mit­ta­jan tahol­ta kol­me tren­di­päi­vi­tys­tä vuo­des­sa. Orga­ni­saa­tio voi halu­tes­saan ottaa itse vas­tuu­ta käyt­tä­jä­kun­nan rajaa­mi­ses­ta ja kar­tan muok­kaa­mi­ses­ta oman näköi­sek­si.

Lue lisää…

Kokei­le tren­di­kart­taa

@futureoutlook