Rahoi­tus­ta kehit­tä­mi­seen

Etsit­te­kö osaa­mis­ta rahoi­tus­ha­ke­muk­sien teke­mi­seen?

Esi­sel­vi­tyk­set ja rahoi­tus­ha­ke­muk­set. Orga­ni­saa­tioi­den kehit­tä­mi­si­deat muu­te­taan rahoi­tus­ha­ke­muk­sen muo­toon.

Tuki Busi­ness Fin­lan­din sekä ELY-kes­kuk­sien rahoi­tus­neu­vot­te­lui­hin. Hake­muk­set myös EU-ohjel­miin. 

Enna­koin­tiin liit­ty­vät alu­eel­li­set ja orga­ni­saa­tio­koh­tai­set sel­vi­tyk­set.

Hake­muk­set pää­asias­sa Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­lei­hin ja tutkimus‑, kehi­tys- ja pilo­toin­ti­ra­hoi­tuk­siin sekä ELY-kes­kus­ten kehit­tä­mi­sa­vus­tuk­siin. Ne tar­joa­vat rahoi­tus­ta yri­tyk­sil­le, jot­ka täh­tää­vät kas­vuun, kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le tai halua­vat kehit­tää lii­ke­toi­min­taa ideoi­den­sa kaut­ta.

Enna­koin­ti­sel­vi­tyk­set aluei­den elinkeino‑, työllisyys‑, kou­lu­tus- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen tai yri­tys­ten, jul­kis­ten toi­mi­joi­den, ver­kos­to­jen, yhtei­sö­jen ja yhdis­tys­ten tule­vai­suu­den toi­min­nan kehit­tä­mi­seen.

Pyy­dä lisä­tie­to­ja.