Hake­muk­set ja sel­vi­tyk­set

Etsit­te­kö osaa­mis­ta rahoi­tus­ha­ke­muk­sien teke­mi­seen?

Teem­me esi­sel­vi­tyk­siä ja rahoi­tus­ha­ke­muk­sia, jois­sa yri­tyk­sen kehit­tä­mi­si­deat muu­te­taan rahoi­tus­ha­ke­muk­sen muo­toon.

Tuem­me yri­tyk­siä Busi­ness Fin­lan­din sekä ELY-kes­kuk­sien kans­sa käy­tä­vis­sä neu­vot­te­luis­sa. Laa­dim­me hake­muk­sia myös EU-ohjel­miin. 

Teem­me myös tule­vai­suu­den enna­koin­tiin liit­ty­viä alu­eel­li­sia ja yri­tys­koh­tai­sia sel­vi­tyk­siä.

Teem­me hake­muk­sia pää­asias­sa Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­lei­hin ja tut­ki­mus-, kehi­tys- ja pilo­toin­ti­ra­hoi­tuk­siin sekä ELY-kes­kus­ten kehit­tä­mi­sa­vus­tuk­siin. Ne tar­joa­vat rahoi­tus­ta yri­tyk­sil­le, jot­ka täh­tää­vät kas­vuun, kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le tai halua­vat kehit­tää lii­ke­toi­min­taa ideoi­den­sa kaut­ta.

Teem­me myös aluei­den elin­kei­no-, työl­li­syys-, kou­lu­tus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan tai yksit­täis­ten yri­tys­ten, jul­kis­ten toi­mi­joi­den, ver­kos­to­jen, yhtei­sö­jen ja yhdis­tys­ten tule­vai­suu­den toi­min­nan kehit­tä­mi­seen liit­ty­viä enna­koin­ti­sel­vi­tyk­siä.

Pyy­dä lisä­tie­to­ja.

Sovi hen­ki­lö­koh­tai­nen tapaa­mi­nen.