Hake­muk­set ja sel­vi­tyk­set

Teem­me sel­vi­tyk­set ja muu­tam­me ideat rahoi­tus­ha­ke­muk­sen muo­toon

Tar­vit­set­te­ko ulko­puo­lis­ta rahoi­tus­ta ideoi­den toteut­ta­mi­seen? Etsit­te­kö hake­muk­sen teki­jää?

Futu­re Out­look Oy tar­jo­aa osaa­mis­taan rahoi­tus­ha­ke­muk­sen teke­mi­seen.

Teem­me myös tule­vai­suu­den hal­tuun­ot­toon liit­ty­viä alu­eel­li­sia ja yri­tys­koh­tai­sia sel­vi­tyk­siä.

Teem­me hake­muk­sia inno­vaa­tio­se­te­lei­hin, kehit­tä­mi­sa­vus­tuk­siin ja Busi­ness Fin­lan­din rahoi­tus­ka­na­viin. Busi­ness Fin­land tar­jo­aa rahoi­tus­ta yri­tyk­sil­le, jot­ka täh­tää­vät kas­vuun kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le ja halua­vat kehit­tää lii­ke­toi­min­taa ideoi­den­sa kaut­ta.

Teem­me myös aluei­den elin­kei­no-, työl­li­syys-, kou­lu­tus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan tai yksit­täis­ten yri­tys­ten, jul­kis­ten toi­mi­joi­den, ver­kos­to­jen, yhtei­sö­jen ja yhdis­tys­ten tule­vai­suu­den toi­min­nan kehit­tä­mi­seen liit­ty­viä enna­koin­ti­sel­vi­tyk­siä.

Lue lisää…