Kehi­tä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua

Tar­vit­set­te­ko fasi­li­toin­tia kon­kreet­ti­seen kehit­tä­mi­seen? Etsit­te­kö rahoi­tus­ta idean jalos­ta­mi­seen?

Fokuk­ses­sa stra­te­gian uudis­ta­mi­nen tai jal­kaut­ta­mi­nen? Uusien tuot­tei­den tai pal­ve­lu­den kehit­tä­mi­nen?

Ske­naa­rio­me­ne­tel­mä käyt­töön. Tren­dit ja asiak­kaan muut­tu­vat tar­peet ovat kes­kiös­sä. Tulok­se­na teho­kas toi­min­ta­stra­te­gia tai lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma.

Tuote/palvelumuotoilua Lean Ser­vice Crea­tion mene­tel­mäl­lä. Tren­dit vauh­dit­ta­vat ideoin­tia. Tulok­se­na tuot­teen pro­to­tyyp­pi tai pal­ve­lu­ku­vaus.

Kat­so esi­merk­ki­pro­ses­sit.

Stra­te­gian luo­mi­nen

Tuot­teen tai pal­ve­lun kehit­tä­mi­nen

Mene­tel­mien käy­tön tulok­se­na syn­tyy visu­aa­li­nen, hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vä ja perus­tel­tu stra­te­gia, lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma tai pro­to­tyyp­pi uudes­ta tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta.

Kehit­tä­mi­seen voi olla mah­dol­lis­ta saa­da ulko­puo­lis­ta rahoi­tus­ta  kuten esi­mer­kik­si Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­li tai ELY:n kehit­tä­mis­ra­hoi­tus.

Pyy­dä lisä­tie­to­ja.