Enna­koi­va lii­ke­toi­min­ta

Tar­vit­set­te­ko fasi­li­toin­tia kon­kreet­ti­seen kehit­tä­mi­seen? Etsit­te­kö rahoi­tus­ta idean jalos­ta­mi­seen?

Uudis­tam­me orga­ni­saa­tion­ne stra­te­gian. Tehos­tam­me stra­te­gian jal­kaut­ta­mis­ta. Kehi­täm­me uusia tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta. Toi­mim­me työ­pa­ja­tyyp­pi­ses­ti. 

Yhdis­täm­me tren­dit stra­te­gia­pro­ses­sin eri vai­hei­siin. Käy­täm­me ske­naa­rio­me­ne­tel­mää. Asiak­kaan muut­tu­vat tar­peet ovat kehit­tä­mi­sen kes­kiös­sä. Tulok­se­na saam­me tehok­kaan toi­min­ta­stra­te­gian tai lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man.

Fasi­li­toim­me tuo­te- ja pal­ve­lu­ke­hi­tys­tä Lean Ser­vice Crea­tion mene­tel­mäl­lä. Yhdis­täm­me tren­de­jä tuot­teen tai pal­ve­lun ideoi­mi­seen ja uudis­ta­mi­seen. Tulok­se­na saam­me tuot­teen tai pal­ve­lun pro­to­tyy­pin.

Kat­so esi­merk­ki­pro­ses­sit.

Stra­te­gian luo­mi­nen

Tuot­teen tai pal­ve­lun kehit­tä­mi­nen

Mene­tel­mien käy­tön tulok­se­na syn­tyy visu­aa­li­nen, hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vä ja perus­tel­tu stra­te­gia, suun­ni­tel­ma stra­te­gian jal­kaut­ta­mi­ses­ta tai luon­nos uudes­ta tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta. Työ teh­dään yhdes­sä asiak­kaan kans­sa esi­mer­kik­si pari­työ­nä, joh­to­ryh­mis­sä tai laa­jem­mis­sa työ­pa­jois­sa.

Sel­vi­täm­me myös, oli­si­ko kehit­tä­mis­työ­hön mah­dol­lis­ta saa­da ulko­puo­lis­ta rahoi­tus­ta. Busi­ness Fin­land on hyväk­sy­nyt Futu­re Out­look Oy:n inno­vaa­tio­se­te­lien pal­ve­lu­tuot­ta­jak­si

Pyy­dä lisä­tie­to­ja.

Sovi hen­ki­lö­koh­tai­nen tapaa­mi­nen.