Enna­koi­va lii­ke­toi­min­ta

Yhdis­täm­me kes­kei­set tren­dit orga­ni­saa­tion toi­min­nan kehit­tä­mi­seen.

Olet­te­ko uudis­ta­mas­sa orga­ni­saa­tion­ne stra­te­gi­aa? Onko haas­tee­na stra­te­gian jal­kaut­ta­mi­nen? Tar­vit­set­te­ko työ­ka­lu­ja ja osaa­mis­ta tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen?

Sovel­lam­me stra­te­gia­pro­ses­seis­sa ske­naa­rio­me­ne­tel­mää. Yhdis­täm­me tren­de­jä stra­te­gia­työn eri vai­hei­siin. Asiak­kaan muut­tu­vat tar­peet ovat kes­kiös­sä. Pää­dym­me pro­ses­sis­sa kon­kreet­ti­siin toi­men­pi­tei­siin ja mit­ta­rei­hin.

Fasi­li­toim­me tuo­te- ja pal­ve­lu­ke­hi­tys­tä Lean Ser­vice Crea­tion mene­tel­mäl­lä. Yhdis­täm­me tren­de­jä tuot­teen tai pal­ve­lun ideoi­mi­seen ja uudis­ta­mi­seen. Pidäm­me pal­ve­lu­na myös orga­ni­saa­tion joh­ta­mis­ta ja stra­te­gian jal­kaut­ta­mis­ta. 

Kat­so esi­merk­ki­pro­ses­sit.

Mene­tel­mien käy­tön tulok­se­na syn­tyy visu­aa­li­nen, hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vä ja perus­tel­tu stra­te­gia, suun­ni­tel­ma stra­te­gian jal­kaut­ta­mi­ses­ta tai luon­nos uudes­ta tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta. Työ teh­dään yhdes­sä asiak­kaan kans­sa esi­mer­kik­si pari­työ­nä, joh­to­ryh­mis­sä tai laa­jem­mis­sa työ­pa­jois­sa.

Stra­te­gia­pro­ses­si

Lue lisää…

Tuo­te­ke­hi­tys­pro­ses­si

Lue lisää…

Kat­so
Stra­te­gia­pro­ses­si
Kat­so
Tuo­te­ke­hi­tys­pro­ses­si
@futureoutlook