hin­nas­to

Futu­re Out­look tren­di­kart­ta

Pal­ve­lu­ku­vaus

Futu­re Out­look Oy

Vuon­na 2018 perus­tet­tu tule­vai­suus­työ­hön eri­kois­tu­nut yri­tys. Taus­tal­ta löy­tyy tule­vai­suu­den tut­ki­muk­sen ja enna­koin­nin asian­tun­ti­juut­ta ja ver­kos­to­ja. Tavoit­tee­na on teh­dä orga­ni­saa­tioi­den tule­vai­suus­työs­tä hyö­dyl­lis­tä ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää.

Tren­di­kart­ta

Tren­di­kart­taa voi hyö­dyn­tää monis­sa orga­ni­saa­tion tule­vai­suus­teen vai­kut­ta­vis­sa toi­men­pi­teis­sä kuten tule­vai­suus­osaa­mi­sen lisää­mi­ses­sä, rek­ry­toin­neis­sa, kehit­tä­mis­kes­kus­te­luis­sa, tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä, rahoi­tus­ha­ke­mus­ten teke­mi­ses­sä ja stra­te­gia­työs­sä. Se sopii kaik­kiin työyh­tei­söi­hin, jois­sa käy­dään kes­kus­te­lu­ja ja teh­dään suun­ni­tel­mia sii­tä, miten orga­ni­saa­tio­ta uudis­te­taan, mil­lai­sia työ­ta­po­ja kehi­te­tään, ja miten vas­ta­taan tule­vai­suu­den haas­tei­siin. Kart­ta sopii työ­ka­luk­si eri­ko­kois­ten yri­tys­ten mut­ta myös kor­kea­kou­lu­jen, amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten ja lukioi­den opin­to­tar­jon­taan ja toi­min­nan kehit­tä­mi­seen.

Kart­taan päi­vi­te­tään uusia tren­de­jä ja doku­ment­te­ja kol­me ker­taa vuo­des­sa. Tren­di­kart­ta hyö­dyn­tää TREL­LO-yhtei­sö­pal­ve­lua, min­kä vuok­si se toi­mii lai­te­riip­pu­mat­to­mas­ti käy­tän­nöl­li­ses­ti kat­soen kai­kis­sa Inter­ne­tiin lii­te­tyis­sä nyky­ai­kai­sis­sa kan­net­ta­vis­sa, table­teis­sa ja äly­pu­he­li­mis­sa.

Kar­tas­sa on kak­si käyt­töym­pä­ris­töä, jois­ta Käyt­töym­pä­ris­tö 1 on mak­su­ton a vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä. Käyt­töym­pä­ris­tön 2 käyt­tö on mak­sul­lis­ta ja sii­tä teh­dään käyt­tö­so­pi­mus. Sopi­mus on voi­mas­sa tois­tai­sek­si. Sopi­mus lop­puu kah­den kuu­kau­den kulut­tua kir­jal­li­ses­ta irti­sa­no­mi­ses­ta. Irti­sa­no­mi­nen pitää teh­dä vii­meis­tään ensim­mäis­tä irti­sa­no­mis­kuu­kaut­ta edel­tä­vän kuu­kau­den vii­mei­se­nä päi­vä­nä.

Käyt­töym­pä­ris­töt

Käyt­töym­pä­ris­tö 1. Työ­ka­lu avoi­meen tule­vai­suus­työ­hön (mak­su­ton)

Orga­ni­saa­tio käyt­tää Futu­re Out­look Oy:n mak­sut­to­mas­ti käyt­töön luo­vut­ta­maa tren­di­kart­taa. Sii­hen on vapaa käyt­tö­oi­keus. Mak­sut­to­muus ei sisäl­lä mitään orga­ni­saa­tio­koh­tai­sia rää­tä­löin­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Ne voi­daan ottaa käyt­töön hank­ki­mal­la Käyt­töym­pä­ris­tön 2 pal­ve­lut.

Käyt­töym­pä­ris­tö 2. Työ­ka­lu orga­ni­saa­tion sisäi­seen tule­vai­suus­työ­hön ja toi­min­nan kehit­tä­mi­seen

Orga­ni­saa­tiol­le luo­daan oma kart­ta. Orga­ni­saa­tion nimi ja logo ovat näky­väs­ti esil­lä. Orga­ni­saa­tioon nime­tään pää­käyt­tä­jä, joka voi tar­vit­taes­sa kut­sua käyt­töm­pä­ris­tön käyt­tä­jik­si työ­ryh­män, joka muut­taa kar­tan sisäl­töä orga­ni­saa­tion näköi­sek­si. Kut­su­mi­nen tapah­tuu hel­pos­ti säh­kö­pos­ti­tun­nuk­sen avul­la. Ainoas­taan kai­kil­la työ­ryh­mään kut­su­tuil­la jäse­nil­lä on oikeus kom­men­toi­da yksit­täi­siä tren­de­jä, muut­taa tren­di­kort­tien jär­jes­tys­tä, luo­da uusia kort­te­ja, pois­taa kort­te­ja, sekoit­taa luet­te­loi­ta kes­ke­nään ja muo­dos­taa uusia luet­te­loi­ta. Jos kart­ta on mää­ri­tel­ty jul­ki­sek­si, niin sen sisäl­tö näkyy mm. Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Kart­taa voi kui­ten­kin käyt­tää ainoas­taan ne hen­ki­löt, joil­le orga­ni­saa­tion on luo­vut­ta­nut kar­tan käy­tön mah­dol­lis­ta­van verk­ko-osoit­teen.

Kar­tan voi kui­ten­kin pitää pel­käs­tään työ­ryh­mä­ta­soi­se­na, jol­loin kaik­ki halu­tut käyt­tä­jät kut­su­taan työ­ryh­män jäse­nik­si. Kar­tan sisäl­tö ei täl­löin näy esi­mer­kik­si Googlen haku­tu­lok­sis­sa vaan on ainoas­taan työ­ryh­män jäsen­ten käy­tös­sä ja muo­kat­ta­vis­sa. Esi­mer­kik­si orga­ni­saa­tion joh­to­ryh­mä voi hyö­dyn­tää kart­taa val­mis­tau­tues­saan stra­te­gia­työ­hön tai jokin orga­ni­saa­tion asian­tun­ti­ja­ryh­mä uudis­taa tren­de­jä hyö­dyn­täen tar­joa­mi­aan tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Käyt­tö­tar­koi­tuk­sia on rajat­to­mas­ti. Olen­nais­ta on se, että kart­ta avau­tuu vain työ­ryh­män jäse­nil­le. 

Hin­nas­to

Hin­noit­te­lu ja päi­vit­tä­mi­nen

Käyt­töym­pä­ris­tö 1 on mak­su­ton.

Käyt­töym­pä­ris­tön 2 avaus­mak­sul­la orga­ni­saa­tiol­le ava­taan oma tren­di­kart­ta, joka nime­tään orga­ni­saa­tion mukaan. Orga­ni­saa­tion logo lai­te­taan näky­väl­le pai­kal­le. Lisäk­si orga­ni­saa­tio saa yhden Sky­pel­lä toteu­tet­ta­van käyt­tö­pe­reh­dy­tyk­sen. Pai­kan pääl­lä tapah­tu­vas­ta pereh­dy­tyk­ses­tä on sovit­ta­va toi­mit­ta­jan kans­sa erik­seen.

Käyt­töym­pä­ris­tön käyt­tö­mak­su sisäl­tää tren­di­kar­tan hal­lin­noin­nin TREL­LO-alus­tal­la sekä tren­dien päi­vi­tyk­sen kol­me ker­taa vuo­des­sa. Lisäk­si sopi­muk­seen sisäl­tyy tukea ja neu­von­taa kak­si tun­tia vuo­des­sa. Mak­sut on suh­teu­tet­tu orga­ni­saa­tioi­den kokoon.

Orga­ni­saa­tion koko 1–9 työn­te­ki­jää
Avaus­mak­su 200 €
Käyt­tö­mak­su 19 €/kk

Orga­ni­saa­tion koko 10–49 työn­te­ki­jää:
Avaus­mak­su 300 €
Käyt­tö­mak­su 29 €/kk

Orga­ni­saa­tion koko 50–250 työn­te­ki­jää:
Avaus­mak­su 500 €
Käyt­tö­mak­su 39 €/kk

Orga­ni­saa­tion koko 250–500 työn­te­ki­jää:
Avaus­mak­su 700 €
Käyt­tö­mak­su 59 €/kk

Orga­ni­saa­tion koko 500‑1000 työn­te­ki­jää:
Avaus­mak­su 1000 €
Käyt­tö­mak­su 79 €/kk

Voim­me myös toteut­taa rat­kai­sun, jos­sa suu­ren yri­tys­kon­ser­nin kaik­ki työn­te­ki­jät tai suu­ren oppi­lai­tok­sen koko hen­ki­lö­kun­ta ja kaik­ki opis­ke­li­jat saa­vat tren­di­kart­taan vapaan käyt­tö­oi­keu­den. Tämän hin­noit­te­lu on riip­pu­vai­nen asiak­kaan toi­vo­man rat­kai­sun luon­tees­ta. 

Kaik­kiin hin­toi­hin lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro 24 %.

Esiin­ty­mi­set ja puheen­vuo­rot

Pal­ve­lu­ku­vaus

Futu­re Out­look Oy

Vuon­na 2018 perus­tet­tu tule­vai­suus­työ­hön eri­kois­tu­nut yri­tys. Taus­tal­ta löy­tyy tule­vai­suu­den tut­ki­muk­sen ja enna­koin­nin asian­tun­ti­juut­ta ja ver­kos­to­ja. Tavoit­tee­na on teh­dä tule­vai­suus­työs­tä hyö­dyl­lis­tä ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää.

Ins­pi­roi­vat esiin­ty­mi­set

Tar­joam­me ja orga­ni­soim­me ins­pi­roi­via puheen­vuo­ro­ja, luen­to­ja, val­men­nuk­sia sekä tar­vit­taes­sa usean asian­tun­ti­jae­siin­ty­jän tapah­tu­mia. Kaik­ki rää­tä­löi­dään asiak­kaan tar­pei­den mukai­ses­ti. Esiin­ty­mi­set sopi­vat erin­omai­ses­ti joh­to­ryh­mien kokouk­siin, asian­tun­ti­joi­den työ­pa­joi­hin, hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tuk­siin sekä kou­lu­jen opin­to­tar­jon­taan

Tee­mat liit­ty­vät tyy­pil­li­ses­ti:

1) Tule­vai­suu­den tren­dei­hin ja tule­vai­suus­ku­viin

2) Joh­ta­mi­sen muu­tok­seen

3) Oppi­mi­sen ja työn muu­tok­seen

4) Tule­vai­suus­tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen lii­ke­toi­min­nas­sa

Val­men­nuk­set suun­ni­tel­laan yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Sovit­taes­sa osal­lis­tu­jil­le anne­taan etä­teh­tä­viä, joi­den vas­tauk­sia hyö­dyn­ne­tään val­men­nuk­sen toteu­tuk­ses­sa.

Hin­nas­to

Viit­teel­li­siä hin­to­ja

Jokai­ses­ta esiin­ty­mi­ses­tä teh­dään tar­jous, jos­sa hin­ta muo­dos­tuu rää­tä­löin­tiin ja toteu­tuk­seen liit­ty­vien toi­vei­den sekä esiin­ty­mis­pai­kan sijain­nin mukai­ses­ti.

Yksi esiin­ty­jä, puheen­vuo­ro tai luen­to 45 — 60 min
alkaen 800 €

Kak­si esiin­ty­jää 90 min
alkaen 1400 €

Puo­len päi­vän val­men­nus
alkaen 1800 €

Koko päi­vän val­men­nus
alkaen 2200 €

Kaik­kiin hin­toi­hin lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro 24 % sekä mat­ka­kus­tan­nuk­set omien kul­ku­vä­li­nei­den käy­tös­tä.

Stra­te­gia­pro­ses­sit

Pal­ve­lu­ku­vaus

Futu­re Out­look Oy

Vuon­na 2018 perus­tet­tu tule­vai­suus­työ­hön eri­kois­tu­nut yri­tys. Taus­tal­ta löy­tyy tule­vai­suu­den tut­ki­muk­sen ja enna­koin­nin asian­tun­ti­juut­ta ja ver­kos­to­ja. Tavoit­tee­na on teh­dä tule­vai­suus­työs­tä hyö­dyl­lis­tä ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää.

Stra­te­gia­pro­ses­si

Futu­re Out­look Oy:n osaa­mi­nen on eri­tyi­ses­ti suo­ra­vii­vai­sen ske­naa­rio­tyyp­pi­sen stra­te­gian laa­ti­mi­ses­sa. Käy­täm­me työs­sä nopei­ta ja ket­te­riä mene­tel­miä. Yhdis­täm­me tren­dien vai­ku­tuk­sia mene­tel­män kaik­kiin vai­hei­siin. Toteu­tus­ta­pa­na voi­daan käyt­tää mm. pari­työ­tä, joh­to­ryh­mä­työ­tä tai työ­pa­jaa (tai nii­den yhdis­tel­mä). Futu­re Out­look Oy:n oma stra­te­gia­pro­ses­si esi­tel­lään osoit­tees­sa: www.trello.com. Stra­te­gia­työn lop­pu­tu­los kuva­taan visu­aa­li­ses­ti ja sel­keäs­ti yri­tyk­sen käyt­töön ava­tul­le Futu­re Out­look Stra­te­gia­kar­tal­le.

 

Hin­nas­to

Stra­te­gia­pro­ses­si suun­ni­tel­laan yhdes­sä tilaa­jan kans­sa. Sii­tä teh­dään tar­jous, jos­sa hin­ta mää­räy­tyy yri­tyk­sen koon, stra­te­gian toteu­tus­ta­van ja yri­tyk­sen hen­ki­lö­kun­nan osal­lis­tu­mi­sen laa­juu­den mukaan.

Hin­taan sisäl­tyy tren­di­kar­tan avaus­mak­su orga­ni­saa­tiol­le. Tren­di­kart­ta jää orga­ni­saa­tion käyt­töön nor­maa­lin käyt­tö­mak­sun puit­teis­sa. 

Viit­teel­li­set hin­nat

Stra­te­gia­työ pari­työ­nä tai joh­to­ryh­mäs­sä
Yri­tyk­sen koko alle 100 työn­te­ki­jää
Hin­ta: 2000 — 3000 €

Stra­te­gia­työ joh­to­ryh­mäs­sä tai työ­pa­jas­sa
Yri­tyk­sen koko noin yli 100
Hin­ta: 4000 — 6000 €

Pro­ses­sis­sa orga­ni­saa­tiol­le avat­tu stra­te­gia­kart­ta voi­daan siir­tää orga­ni­saa­tion yllä­pi­det­tä­väk­si (0 €/kk). Toi­mit­ta­ja yllä­pi­tää stra­te­gia­kart­taa auto­maat­ti­ses­ti yhden vuo­den ajan. Sen jäl­keen yllä­pi­to­mak­su 20 €/kk.

Kaik­kiin hin­toi­hin lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro 24 %.

Tuo­te­ke­hi­tys­pro­ses­si

Pal­ve­lu­ku­vaus

Futu­re Out­look Oy

Vuon­na 2018 perus­tet­tu tule­vai­suus­työ­hön eri­kois­tu­nut yri­tys. Taus­tal­ta löy­tyy tule­vai­suu­den tut­ki­muk­sen ja enna­koin­nin asian­tun­ti­juut­ta ja ver­kos­to­ja. Tavoit­tee­na on teh­dä tule­vai­suus­työs­tä hyö­dyl­lis­tä ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää.

Tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen

Tuo­te- ja pal­ve­lu­ke­hi­tyk­ses­sä Futu­re Out­look Oy sovel­taa Lean Ser­vice Crea­tion -kehit­tä­mis­kon­sep­tia. Kon­sep­tis­sa kehi­tys­työ­tä toteu­te­taan yleen­sä 10–15 hen­ki­lön työ­pa­jois­sa. Pyrim­me aina etsi­mään kehit­tä­mi­seen ulko­puo­lis­ta rahoi­tus­ta, jot­ta yri­tyk­sen mak­suo­suus oli­si mah­dol­li­sim­man pie­ni (esim. Busi­ness Fin­lan­din inno­vaa­tio­se­te­li)

Paja­työs­ken­te­lys­sä kes­kus­tel­laan pal­jon ja lähes­ty­tään kon­kreet­tis­ta tuo­tet­ta kysy­mys­ten ja ideoin­nin kaut­ta. Uut­ta tai uudis­tet­ta­vaa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua teh­dään visu­aa­li­ses­ti näky­väk­si sovel­taen nopei­ta ja ket­te­riä työ­käy­tän­tö­jä. Futu­re Out­look Oy:n sovel­ta­ma tuo­te­ke­hi­tys­pro­ses­si esi­tel­lään osoit­tees­sa: www.trello.com

Lop­pu­tu­los

Lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyy tii­vis kuvaus kehit­tä­mi­sen koh­tee­na ole­vas­ta tuo­te- tai pal­ve­luai­hios­ta. Kuvauk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään kehit­tä­jien oma­na työ­nä työ­pa­jas­sa syn­ty­nei­tä mate­ri­aa­le­ja. Työ­pa­jaan osal­lis­tu­vat oppi­vat Lean Ser­vice Crea­tion -mene­tel­män käy­tön ja voi­vat sovel­taa sitä itse­näi­ses­ti seu­raa­vis­sa tuo­te­ke­hi­tys­pro­ses­seis­sa.

Hin­nas­to

Tuot­teen tai pal­ve­lun kehit­tä­mi­sen pro­ses­si suun­ni­tel­laan yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Sii­tä teh­dään tar­jous, jos­sa hin­ta mää­räy­tyy asiak­kaan aset­ta­mien odo­tus­ten ja työ­pa­ja­to­teu­tus­ten mää­rän mukai­ses­ti. Yleen­sä pro­ses­si vaa­tii vähin­tään kak­si 3–4 tun­nin työ­pa­jaa.

Hin­taan sisäl­tyy tren­di­kar­tan avaus­mak­su orga­ni­saa­tion käyt­töön. Tren­di­kart­ta jää yri­tyk­sen käyt­töön nor­maa­lin käyt­tö­mak­sun puit­teis­sa.

Viit­teel­li­nen hin­ta

Kak­si työ­pa­jaa, 10–15 hen­ki­löä
Lean Ser­vice Crea­tion -mene­tel­mä

Yhteen­sä: 3500 €

Pro­ses­sin aika­na asiak­kaal­le avat­tu Tuo­te­ke­hi­tys­kart­ta voi­daan lopuk­si siir­tää orga­ni­saa­tion yllä­pi­det­tä­väk­si (0 €/kk). Toi­mit­ta­ja yllä­pi­tää tuo­te­ke­hi­tys­kart­taa auto­maat­ti­ses­ti yhden vuo­den ajan. Sen jäl­keen yllä­pi­to­mak­su 20 €/kk.

Kaik­kiin hin­toi­hin lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro 24 %.

Tule­vai­suu­den osaa­jien suo­ra­ha­ku

Pal­ve­lu­ku­vaus

Futu­re Out­look Oy

Vuon­na 2018 perus­tet­tu tule­vai­suus­työ­hön eri­kois­tu­nut yri­tys. Taus­tal­ta löy­tyy tule­vai­suu­den tut­ki­muk­sen ja enna­koin­nin asian­tun­ti­juut­ta ja ver­kos­to­ja. Tavoit­tee­na on teh­dä tule­vai­suus­työs­tä hyö­dyl­lis­tä ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää.

Suo­ra­ha­ku

Fokusoim­me yhdes­sä yri­tyk­sen etsi­män tule­vai­suu­den osaa­jan teh­tä­vät ja vaa­ti­muk­set. Futu­re Out­look Oy etsii ver­kos­to­jen­sa kaut­ta poten­ti­aa­li­sia kan­di­daat­te­ja sekä haas­tat­te­lee ja tes­taa poten­ti­aa­li­sim­mat kan­di­daa­tit. Tes­ti­nä käy­te­tään DISC-ana­lyy­siä, joka tekee näky­väk­si tes­tat­ta­van työ­roo­le­ja ja luon­teen­piir­tei­tä. http://www.extendeddisc.fi/. Asia­kas­or­ga­ni­saa­tiol­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa tes­tauk­sen sisäl­töön. 

Asiak­kaal­le esi­tel­lään jokai­sen kan­di­daa­tin CV ja per­soo­nal­li­suus­tes­tien tulok­set. Nii­den poh­jal­ta Futu­re Out­look tekee asia­kas­yri­tyk­sel­le perus­tel­lun ehdo­tuk­sen rek­ry­toi­ta­vas­ta hen­ki­lös­tä.

Hin­nas­to

Jokai­ses­ta toi­mek­sian­nos­ta teh­dään tar­jous, jos­sa hin­ta mää­räy­tyy rek­ry­toin­tiin liit­ty­vien teh­tä­vien ja vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Tar­jouk­ses­sa hin­noi­tel­laan head­hun­tin­gin nel­jä eri vai­het­ta. Futu­re Out­look Oy las­kut­taa toi­mek­sian­ta­jaa vai­heit­tain, kun on yhtei­ses­ti sovit­tu siir­ty­mi­ses­tä vai­hees­ta toi­seen tai kun työs­sä­oloeh­to on toteu­tu­nut.

Viit­teel­li­nen hin­ta

Viit­teel­li­nen koko­nais­hin­ta 2000 — 3000 €. 

  1. Kan­di­daat­tien tun­nis­ta­mi­nen ja haas­tat­te­lut 
  2. Tes­taa­mi­nen, tulos­ten ana­ly­soin­ti ja esit­te­ly veloi­tus 60 %
  3. Kan­di­daa­tin kans­sa teh­dään työ­so­pi­mus
  4. Työs­sä koea­jan jäl­keen veloi­tus 40 %

Kaik­kiin hin­toi­hin lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro + 24 %

Rahoi­tus­ha­ke­muk­set ja sel­vi­tyk­set

Pal­ve­lu­ku­vaus

Futu­re Out­look Oy

Vuon­na 2018 perus­tet­tu tule­vai­suus­työ­hön eri­kois­tu­nut yri­tys. Taus­tal­ta löy­tyy tule­vai­suu­den tut­ki­muk­sen ja enna­koin­nin asian­tun­ti­juut­ta ja ver­kos­to­ja. Tavoit­tee­na on teh­dä tule­vai­suus­työs­tä hyö­dyl­lis­tä ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää.

Esi­sel­vi­tys

Ensim­mäi­sek­si kar­toi­te­taan ja kuva­taan rahoi­tuk­sen koh­tee­na ole­va kehit­tä­mis­koh­de ja sii­hen liit­ty­vät tavoit­teet. Tämä vai­he edel­lyt­tää orga­ni­saa­tion asian­tun­ti­joil­ta aktii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta. Esi­sel­vi­tys­tä tar­vi­taan neu­vot­te­luis­sa rahoi­tus­pää­tök­sien val­mis­te­li­joi­den kans­sa. Esi­sel­vi­tys tuo neu­vot­te­luun jän­te­vyyt­tä ja uskot­ta­vuut­ta.

Rahoi­tus­ha­ke­mus

Esi­sel­vi­tyk­sen ja rahoi­tus­neu­vot­te­lu­jen jäl­keen laa­di­taan rahoi­tus­ha­ke­mus. Hake­muk­ses­sa tar­ken­ne­taan kehit­tä­mis­työn tavoit­tei­ta ja kuva­taan laa­jem­min rahoi­tet­ta­vil­la toi­men­pi­teil­lä syn­ty­viä vai­ku­tuk­sia. Eri­tyi­ses­ti yri­tyk­sen kas­vua ja kil­pai­lu­ky­kyä kas­vat­ta­vien sekä työl­li­syyt­tä lisää­vien vai­ku­tus­ten kuvaa­mi­nen on tär­ke­ää. Rahoi­tus­ha­ke­muk­sen aika­na rahoit­ta­jan asian­tun­ti­joi­hin pide­tään jat­ku­vaa yhteyt­tä. Hake­mus laa­di­taan niin pit­käl­le kuin voi­daan siten, että orga­ni­saa­tio voi jät­tää sen oma­na hake­muk­se­naan.

Yleis­sel­vi­tyk­set

Teem­me enna­koin­tiin ja tule­vai­suu­den hal­tuun­ot­toon liit­ty­viä sel­vi­tyk­siä. Ne voi­vat liit­tyä esi­mer­kik­si aluei­den elin­kei­no-, työl­li­syys-, kou­lu­tus- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan tai yksit­täis­ten yri­tys­ten, jul­kis­ten toi­mi­joi­den ver­kos­to­jen, yhtei­sö­jen ja yhdis­tys­ten
tule­vai­suu­den toi­min­nan kehit­tä­mi­seen.

Jokai­sen sel­vi­tyk­sen alku­vai­hees­sa käy­dään toi­mek­sian­ta­jan kans­sa neu­vot­te­lut, jois­sa rää­tä­löi­dään sel­vi­tys­tä sekä kar­toi­te­taan tar­kem­min toi­mek­sian­ta­jan odo­tuk­set ja eri­tyi­set haas­teet.

Hin­nas­to

Jokai­ses­ta toi­mek­sian­nos­ta teh­dään tar­jous, jos­sa hin­ta mää­räy­tyy hake­muk­sen laa­juu­den, kehit­tä­mis­koh­teen luon­teen, yri­tyk­sen toi­min­taym­pä­ris­tön sekä aika­tau­lun ja kehit­tä­mis­ha­ke­muk­sen koon mukai­ses­ti.

Viit­teel­li­set hin­nat

Inno­vaa­tio­se­te­li -hake­mus (Busi­ness Fin­land)
(laa­juus 5000 €, oma­ra­hoi­tus 0 %)
Hake­muk­sen hin­ta:  700 — 1000 €

Kehit­tä­mi­sa­vus­tus -hake­mus (ELY-kes­kus)
(laa­juus 40 000–150 000 € avus­tus, oma­rah. 50 %)
Esi­sel­vi­tys:  1000 €
Hake­muk­sen hin­ta:  2000 — 4000 €

Tem­po
(laa­juus max. 50 000 € avus­tus, oma­rah. 25 %)
Esi­sel­vi­tys:  1000 €
Hake­muk­sen hin­ta:  2000 — 3000 €

Into
(laa­juus 30 000–200 000 € avus­tus, oma­rah. 50 %)
Esi­sel­vi­tys:  1000 — 1500 €
Hake­muk­sen hin­ta:  2000 — 5000 €

Tut­ki­mus, kehi­tys ja pilo­toin­ti
(laa­juus 30 000–100 000 € avus­tus, oma­rah. 50 %)
Esi­sel­vi­tys  1000 — 1500 €
Hake­muk­sen hin­ta:  2000 — 4000 €

Sel­vi­tyk­set

Sel­vi­tyk­sien hin­ta­ta­so vaih­te­lee 5000 — 30 000 €

Kaik­kiin hin­toi­hin lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro 24 %.