Head­hun­ting — suo­ra­ha­ku

Tar­vit­set­te­ko tule­vai­suu­den osaa­jia pal­ve­luk­seen­ne?

Tule­vai­suu­den osaa­jat opis­ke­le­vat vie­lä kor­kea­kou­luis­sa tai ovat juu­ri pääs­seet oman uran­sa alkuun.

Fokusoim­me yhdes­sä etsi­män­ne osaa­jan teh­tä­vät ja vaa­ti­muk­set.

Etsim­me ver­kos­to­jem­me kaut­ta poten­ti­aa­li­sim­mat kan­di­daa­tit.

Poten­ti­aa­li­set kan­di­daa­tit arvos­ta­vat orga­ni­saa­tioi­ta, jois­sa kat­so­taan tule­vai­suu­teen. Sys­te­maat­ti­nen tule­vai­suus­työ paran­taa yri­tyk­sen työ­nan­ta­ja­ku­vaa ja mai­net­ta.

Kan­di­daa­tit teke­vät hake­muk­sen. Lisäk­si hei­dät haas­ta­tel­laan ja tes­ta­taan Exten­ded Disc -mene­tel­mil­lä. Kan­di­daat­tien hake­muk­set ja tes­ti­tu­lok­set esi­tel­lään orga­ni­saa­tiol­le. Futu­re Out­look tekee orga­ni­saa­tiol­le perus­tel­lun ehdo­tuk­sen rek­ry­toi­ta­vas­ta hen­ki­lös­tä. Orga­ni­saa­tio päät­tää esit­te­lyn jäl­keen itse mah­dol­li­sis­ta jat­ko­toi­men­pi­teis­tä kuten lisä­haas­tat­te­luis­ta tai työ­so­pi­muk­sen teke­mi­ses­tä.

Pyy­dä lisä­tie­to­ja.

Sovi hen­ki­lö­koh­tai­nen tapaa­mi­nen.