Head­hun­ting — suo­ra­ha­ku

Etsim­me orga­ni­saa­tioi­hin ja yri­tyk­siin tule­vai­suu­den osaa­jia

Etsit­te­kö tule­vai­suu­den osaa­jaa orga­ni­saa­tioon­ne? Esi­mer­kik­si insi­nöö­riä, muo­toi­li­jaa, sai­raan­hoi­ta­jaa tai kaup­pa­tie­tei­li­jää?

Tule­vai­suu­den osaa­jat opis­ke­le­vat vie­lä kor­kea­kou­luis­sa ja yli­opis­tois­sa tai ovat juu­ri pääs­seet oman uran­sa alkuun työ­elä­mäs­sä.

Fokusoim­me yhdes­sä orga­ni­saa­tion­ne etsi­män osaa­jan teh­tä­vät ja vaa­ti­muk­set. Futu­re Out­look etsii ver­kos­to­jen­sa kaut­ta poten­ti­aa­li­set kan­di­daa­tit.

Poten­ti­aa­li­set kan­di­daa­tit teke­vät hake­muk­sen. Hei­dät myös haas­ta­tel­laan ja tes­ta­taan. Kan­di­daat­tien hake­muk­set ja tes­ti­tu­lok­set esi­tel­lään orga­ni­saa­tiol­le. Futu­re Out­look tekee orga­ni­saa­tiol­le perus­tel­lun ehdo­tuk­sen rek­ry­toi­ta­vas­ta hen­ki­lös­tä. Orga­ni­saa­tio päät­tää esit­te­lyn jäl­keen itse mah­dol­li­sis­ta jat­ko­toi­men­pi­teis­tä kuten lisä­haas­tat­te­luis­ta tai työ­so­pi­muk­sen teke­mi­ses­tä.

Lue lisää…

@futureoutlook