Luen­not ja val­men­nuk­set

Tar­vit­set­te­ko val­men­nus­ta tren­di­tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen?

Pidäm­me luen­to­ja ja puheen­vuo­ro­ja tren­dien vai­ku­tuk­sis­ta ja kar­tan hyö­dyn­tä­mi­ses­tä. Jär­jes­täm­me tar­vit­taes­sa koko­nai­sen tapah­tu­man tule­vai­suus­tee­man ympä­ril­le.

Luen­not ja puheen­vuo­rot liit­ty­vät usein tule­vai­suus­ku­viin ja työn muu­tok­seen. Jokai­nen työn­te­ki­jä pää­see kehit­tä­mään omaa työ­tään tren­di­tie­don poh­jal­ta. 

Toteu­tam­me myös pit­kä­jän­tei­siä val­men­nuk­sia, jois­sa tren­dit yhdis­te­tään stra­te­gian laa­ti­mi­seen, stra­te­gian jal­kaut­ta­mi­seen tai uuden tuot­teen kehit­tä­mi­seen.

Hyö­dyn­näm­me tren­di­tie­toa yri­tys­ten lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä ja orga­ni­saa­tioi­den toi­min­nan uudis­ta­mi­ses­sa.

Kaik­ki esiin­ty­mi­set ja val­men­nuk­set rää­tä­löi­dään asiak­kaan tar­pei­den mukai­ses­ti. Esiin­ty­mi­set sopi­vat erin­omai­ses­ti joh­to­ryh­mien kokouk­siin, asian­tun­ti­joi­den työ­pa­joi­hin, hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tuk­siin sekä kor­kea­kou­lu­jen opin­to­tar­jon­taan. Ne voi­vat olla osa pit­kä­jän­tei­sem­pää val­men­nus­ta.

Pyy­dä tar­jous.