Luen­not ja val­men­nuk­set

Tar­vit­set­te­ko val­men­nus­ta tren­di­tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen?

Luen­not ja puheen­vuo­rot tren­dien vai­ku­tuk­sis­ta ja kar­tan hyö­dyn­tä­mi­ses­tä.

Luen­not ja puheen­vuo­rot liit­ty­vät usein jon­kin alan tule­vai­suus­ku­viin ja työn muu­tok­seen.

Pit­kä­jän­tei­sis­sä val­men­nuk­sis­sa tren­dit yhdis­te­tään stra­te­gian tai uuden tuotteen/palvelun kehit­tä­mi­seen.

Tren­di­tie­toa voi­daan hyö­dyn­tää lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä ja orga­ni­saa­tioi­den uudis­ta­mi­ses­sa.

Luen­not ja val­men­nuk­set sopi­vat erin­omai­ses­ti joh­to­ryh­mien kokouk­siin, asian­tun­ti­joi­den työ­pa­joi­hin, hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tuk­siin sekä kor­kea­kou­lu­jen opin­to­tar­jon­taan.

Ota yhteyt­tä

.