Ins­pi­roi­vat esiin­ty­mi­set

Val­men­nam­me avain­hen­ki­löi­tä tule­vai­suus­tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen

Tar­vit­set­te­ko luen­toa, puheen­vuo­roa tai val­men­nus­ta tule­vai­suus­tee­maan? Olet­te­ko jär­jes­tä­mäs­sä koko­nais­ta tapah­tu­maa?

Tar­joam­me ins­pi­roi­via esiin­ty­mi­siä, joi­den tee­mat liit­ty­vät usein tule­vai­suus­ku­viin ja työn muu­tok­seen. Jokai­nen työn­te­ki­jä ja joh­ta­ja pää­see kehit­tä­mään omaa työ­tään tren­di­tie­don poh­jal­ta. 

Toteu­tam­me myös pit­kä­jän­tei­sem­piä val­men­nuk­sia, joi­den tee­mat yhdis­ty­vät usein stra­te­gian jal­kaut­ta­mi­seen tai uuden tuot­teen kehit­tä­mi­seen

Hyö­dyn­näm­me tren­di­tie­toa oga­ni­saa­tioi­den toi­min­nan uudis­ta­mi­ses­sa ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä.

Kaik­ki esiin­ty­mi­set ja val­men­nuk­set rää­tä­löi­dään asiak­kaan tar­pei­den mukai­ses­ti. Esiin­ty­mi­set sopi­vat erin­omai­ses­ti joh­to­ryh­mien kokouk­siin, asian­tun­ti­joi­den työ­pa­joi­hin, hen­ki­lö­kun­nan kou­lu­tuk­siin sekä kor­kea­kou­lu­jen opin­to­tar­jon­taan. Ne voi­vat olla osa pit­kä­jän­tei­sem­pää val­men­nus­ta.

Lue lisää…

@futureoutlook